Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

článok 1
Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Obchodné meno: Navara vinárstvo s.r.o.
Sídlo: Mierová 19, 900 24 Veľký Biel
IČO: 50 486 292
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114090/B

Kontaktné údaje:
email: info@navara.sk
telefón:  +421 905 313 000
(ďalej len „predávajúci“)

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá nakupuje tovar (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom rozhrania umiestneného na internetovej stránke na adrese navara-vinarstvo.sk (ďalej ako „internetový obchod“).

1.3 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že:

 1. sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí;
 2. je plne spôsobilý na právne úkony a spôsobilý uzavrieť kúpnu zmluvu (dosiahol vek 18 rokov);
 3. sa oboznámil s podmienkami spracovania osobných údajov.

1.4 Kúpna zmluva je zmluva, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom prijatia objednávky s uvedením všetkých požadovaných údajov a potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky. Predmetom kúpy podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, ceny a pod. v objednávke kupujúceho.

1.5 Tovar je všetok tovar a predmety určené na predaj, ktorý sa nachádza v ponuke predávajúceho v internetovom obchode. Internetový obchod uvádza informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho základného popisu. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru uvedené v internetovom obchode nie je možné navzájom kombinovať.

 

Článok 2
Objednávka

2.1 Kupujúci vytvorí objednávku tovaru postupom požadovaný internetovým obchodom bez registrácie, s uvedením potrebných identifikačných údajov pre uzavretie kúpnej zmluvy, fakturačných a dodacích údajov (ďalej ako „objednávka“).

2.2 Po vytvorení objednávky bude kupujúci informovaný emailom o prijatí objednávky a po jej spracovaní, bude kupujúci informovaný o expedícii objednávky. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

2.3 Údaje uvedené v objednávke a pri registrácii sú predávajúcim považované za správne a úplné. Predávajúci nie je povinný údaje uvedené v objednávke kontrolovať. Objednávka je platná len v prípade, ak sú vyplnené všetky povinné údaje v objednávkovom formulári.

2.4 Potvrdenie prijatej objednávky systém zašle kupujúcemu automaticky e-mailom. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúcim budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom stavu objednávky. V prípade, ak kupujúci neobdrží potvrdenie objednávky, je povinný kontaktovať predávajúceho.

2.5 Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku najmä z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo iných okolností, pre ktoré nie je možné tovar dodať. Predávajúci informuje kupujúceho o tejto skutočnosti emailom a vráti uhradenú cenu tovaru v lehote 14 dní od oznámenia o zrušení objednávky, ak sa nedohodnú inak (najmä, ak si kupujúci vyberie iný tovar a v takom prípade bude vytvorená nová objednávka); zrušenie objednávky je odstúpením od kúpnej zmluvy a kúpna zmluva zaniká.

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že internetový obchod nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prerušeniach spôsobených poskytovateľom internetu alebo dodávateľom energií.

článok 3
Spôsob platby a dodanie tovaru

3.1 Aktuálne spôsoby platby a doručenia tovaru sú uvedené na internetovom obchode. Predávajúci je platcom DPH. Voľbu spôsobu platby a doručenia tovaru si určuje sám kupujúci podľa možností uvedených na internetovom obchode.

3.2 Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na doručenie prípadne spôsob platby na dobierku. Aktuálne informácie o podmienkach a cene dopravy sú uvedené v internetovom obchode.

3.3 V prípade platby prostredníctvom platobnej brány je kúpna cena splatná pri objednávke tovaru, pričom tovar je kupujúcemu vždy expedovaný až po pripísaní platby za tovar na účet predávajúceho. V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru bude tovar odovzdaný po úplnej úhrade ceny.

3.4 V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

3.5 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

3.6 Kupujúci odoslaním objednávky alebo úhradou ceny tovaru, podľa toho čo nastane skôr, súhlasí s fakturáciou formou elektronickej faktúry. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Predávajúci odošle elektronickú faktúru elektronickou poštou na zadanú emailovú adresu v objednávke. V prípade, ak faktúra nebola doručená, prosím informujte nás o tejto skutočnosti emailom na kontaktných údajoch uvedených v internetovom obchode.

3.7 Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke.

3.8 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia tovaru.

3.9 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád obalu doručeného tovaru bezodkladne oznámiť prepravcovi, prípadne zásielku od prepravcu neprebrať. Po prebratí tovaru od prepravcu prechádza zodpovednosť za poškodenie či zničenie tovaru na kupujúceho.

3.10 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny, vrátane nákladov na dodanie, a následným prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil. Zodpovednosť predávajúceho za stratu, poškodenie či zničenie tovaru končí momentom odovzdania tovaru dopravcovi.

článok 4
Odstúpenie od zmluvy

4.1 Ak je kupujúci spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu spôsobom a za podmienok uvedených v osobitnom predpise v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane spotrebiteľa“).

4.2 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru po jeho prevzatí. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neotvorený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. V uvedenom prípade nie je oprávnený kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani ak ide o zmluvu uzatvorenej na diaľku.

4.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na nasledovnú emailovú adresu info@navara.sk.

4.5 Kupujúci, ktorý platne odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou, ak nebude stanovené inak.

4.6 Ak kupujúci platne odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom, ako boli uhradené. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak predávajúcemu s tým nevzniknú ďalšie náklady.

4.7 Ak kupujúci platne odstúpi od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá.

4.8 Predávajúci si vyhradzuje tiež právo odstúpenie od zmluvy neakceptovať a nepovažovať ho za platné v prípadoch, ak nie sú kupujúcim splnené podmienky vrátenia tovaru v zmysle zákona a týchto obchodných podmienok predávajúceho. V takom prípade predávajúci nie je povinný kúpnu cenu tovaru vrátiť.

4.9 V prípade, že je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

článok 5
Vrátenie tovaru

5.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri osobnom prevzatí, alebo pri odoslaní nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar osobne prevzal, alebo bol tovar kupujúcemu riadne odoslaný:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe informácií poskytnutými predávajúcim;
 2. je tovar v zodpovedajúcom množstve;
 3. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.2 V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 1. ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť – výmena tovaru za nový tovar;
 2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny;
  • odstúpiť od zmluvy.

5.3 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke v mieste podnikania. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.4 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná poučiť kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré si z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

5.5 Predávajúci informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.6 Právo z vadného plnenia kupujúci nemá, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

5.7 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

5.8 Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

5.9 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníku v znení neskorších predpisov zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

článok 6
Riešenie sporov a kontrola

6.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd.

6.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.skalebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

6.3 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

článok 7
Doručovanie

7.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli na možnosti doručovania kompletnej písomnej korešpondencie vzájomne prostredníctvom elektronickej pošty.

7.2 Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

článok 8
Záverečné ustanovenia

8.1 Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, predávajúci a kupujúci sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky, ak osobitné predpisy povinne nestanovujú inak. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.2 Všetky práva k internetovým stránkam predávajúceho a ich obsahu, najmä autorské práva k obsahu, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať internetové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

8.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetovej stránky internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetovej stránky používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

8.4 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Ochrana osobných údajov je bližšie špecifikovaná v Podmienkach ochrany osobných údajov zverejnených na internetovom obchode.

8.5 Znenie všeobecných obchodných podmienok môže predávajúci kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia s tým, že pre kupujúceho je záväzné znenie obchodných podmienok v momente vyplnenia a odoslania objednávky.

 

0
  0
  Košík
  Váš košík je prázdnySpäť do obchodu