Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Článok 1
Základné ustanovenIa

1.1 Vytvorením objednávky kupujúcim na internetovej stránke navara-vinarstvo.sk (ďalej ako „internetový obchod“) dochádza k spracúvaniu osobných údajov kupujúceho v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov.

1.2 Prevádzkovateľom osobných údajov je v zmysle článku 4 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) je Navara vinárstvo s.r.o., so sídlom Mierová 19, 900 24 Veľký Biel, IČO: 50 486 292, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114090/B („prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje:
email: info@navara.sk
telefón: +421 905 313 000

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), telefónne číslo a e-mailovú adresu.

1.5 Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

1.6 Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje nariadeniu GDPR ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Článok 2
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.

2.2 Prevádzkovateľ spracúva identifikačné, kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy, ktoré mu kupujúci dobrovoľne poskytol za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

ČLÁNOK 3
Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

3.1 Osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú s cieľom uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru predávajúceho kupujúcemu. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr s daňovými dokladmi, evidenciu platieb, či odosielanie tovaru na zvolenú adresu.

3.2 Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúva predávajúci osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracúvať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

3.3 Právny základ. Právny základ spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa článku 6 bod 1 písm. b) nariadenia GDPR;

3.4 Účel sprácuvania. Účelom spracúvania osobných údajov je:vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt, email), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

3.5 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia GDPR, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov.

3.6 Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle článku 22 nariadenia GDPR.

Článok 4
Doba uchovávania osobných údajov

4.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, alebo po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

Článok 5
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

5.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 1. Kuriérske a prepravné spoločnosti podieľajúce sa na dodávaní tovaru;
 2. Poskytovatelia IT služieb (zaisťujúce služby prevádzkovania internetového obchodu);
 3. Advokátske a právne kancelárie;
 4. Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia.

5.2 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (s výnimkou, ak sú poskytnuté osobné údaje uložené na úložisku, ktorého servery sú poskytovateľom úložiska umiestnené v tretej krajine).

Článok 6
Práva kupujúceho

6.1 Za podmienok stanovených v nariadení GDPR má dotknutá osoba (kupujúci) nasledovné práva:

 1. právo na prístup ku svojím osobným údajom – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje prevádzkovateľ používa. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme alebo elektronicky, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich Ak o poskytnutie týchto informácií dotknutá osoba požiada elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné;
 2. právo na opravu osobných údajov – prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré o dotknutej osobe má k dispozícii. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo požiadať, aby sa tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili;
 3. právo na výmaz osobných údajov (zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a zákonnom stanovené povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti vyhovieť;
 4. právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať, aby prevádzkovateľ prestal používať osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že už osobné údaje nie je potrebné využívať. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností;
 5. právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré boli poskytnuté, na inú tretiu stranu podľa výberu dotknutej osoby, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky;
 6. právo namietať proti spracúvaniu – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a oprávnená osoba podá námietku, nebude osobné údaje ďalej spracúvať, toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností;
 7. právo odvolať súhlas – so spracúvaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v článku 1; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

6.2 V prípade ak sa kupujúci domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).prípade, že sa domnieva, že bolo porušené právo kupujúceho na ochranu osobných údajov.

 

Článok 7
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

7.2 Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Článok 8
Cookies

8.1 Prevádzkovateľ používa „cookies“, rovnako ako iné weby, za účelom zbierania informácií.

8.2 „Cookie“ je malý kúsok informácie, ktorá sa inštaluje na počítači kupujúceho a identifikuje prehliadač počas práce kupujúceho na príslušnej webovej stránke. „Cookies“ môžu byť taktiež využívané pre uloženie identifikačných informácií a preferencií užívateľa (kupujúceho). Internetový obchod môže nastaviť „cookie“ pre konkrétneho užívateľa jedine pokiaľ to nastavenia jeho prehliadača umožňujú.

8.3 Cookies sú zamerané výlučne na umožnenie alebo uľahčenie komunikácie elektronickými komunikačnými prostriedkami a sú striktne nevyhnutné pre poskytovanie služby. Keď kupujúci prehľadáva internetový obchod predávajúceho, „cookies“ sa budú inštalovať a sprístupňovať, aby predavajúcemu pomohli analyzovať užívateľskú skúsenosť kupujúceho. Kupujúci má možnosť spravovať svoje „cookies“ konfigurovaním svojho prehliadača.

V prípade, ak kupujúci nastaví svoj prehliadač tak, aby odmietal „cookies”, môže tak obmedziť svoj prístup k určitým funkciám, stránkam alebo oblastiam internetového obchodu, za čo predavávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

9.1 Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, že je oboznámený s Podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

9.2 Znenie Podmienok ochrany osobných údajov môže predávajúci kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok ochrany osobných údajov.

0
  0
  Košík
  Váš košík je prázdnySpäť do obchodu