INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ: Navara vinárstvo s.r.o
Sídlo: Mierová 19, 900 24 Veľký Biel
IČO:  50 486 292
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114090/B

Prevádzkovateľ týmto v súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) poskytuje dotknutej osobe, od ktorej prevádzkovateľ získava osobné údaje, nasledovné informácie:

 1. účel spracúvania: vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zo strany prevádzkovateľa plniť;
 2. právny základ: plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa článku 6 bod 1 písm. b) nariadenia GDPR;
 3. rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, adresa, kontakt, email;
 4. iní príjemcovia osobných údajov: kuriérske a prepravné spoločnosti, ako aj osoby, ktoré v nevyhnutnom rozsahu zabezpečujú činnosti prevádzkovateľa (najmä administrátor informačného systému prevádzkovateľa, poskytovateľ serverového úložiska) a osoby bližšie uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na internetovej stránke www.navara-vinárstvo.sk;
 5. osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (s výnimkou, ak sú poskytnuté osobné údaje uložené na úložisku, ktorého servery sú poskytovateľom úložiska umiestnené v tretej krajine);
 6. poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné v prípade záujmu dotknutej osoby uzatvoriť kúpnu zmluvu (odoslať objednávku);
 7. doba uchovávania: na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov;
 8. pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle nariadenia GDPR;
 9. práva dotknutej osoby sú bližšie uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov uvedených na internetovej stránke www.navara-vinárstvo.sk.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

0
  0
  Košík
  Váš košík je prázdnySpäť do obchodu